8 keskeistä työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaa ratkaisua yrityksille

Elina Förster, Carita Kokkala, Leena Rekola

15.4.2020

1.Työprosessit

 • Varmistetaan, että kaikki tuntevat selkeät työprosessit ja toimintatavat ja sitoutuvat niihin. 
 • Huolehditaan, että työntekijän perehdytys on riittävää.
 • Huomioidaan, että toimivat prosessit liittyvät vahvasti tuottavuuteen.
 • Mahdollistetaan se, että työntekijät voivat suunnitella omaa työaikaansa ja työtään. 
 • Toimitaan tehokkaasti: ei tehdä päällekkäistä työtä, tehdään oikeita asioita, roolit ja vastuut ovat selkeitä.

2. Roolit ja vastuut

 • Varmistetaan, että roolit ja vastuut ovat selkeitä. Ne helpottavat työn sujuvuutta.
 • Annettaessa vastuuta, varmistetaan, että henkilöllä on riittävä osaaminen tehtävään. Hyödynnetään asiantuntijoiden osaamista oikein.
 • Varmistetaan, että työkuorma tulee jaettua tasaisesti

3. Työkulttuuri

 • Mahdollistetaan uudistuva, keskusteleva, luova, uusia innovaatioita tuottava työkulttuuri.
 • Huolehditaan, että työyhteisö on avoin ja turvallinen. 
 • Ylläpidetään kaikkia työntekijöitä, myös keikkalaisia, arvostava ilmapiiri.
 • Mahdollistetaan osallistuminen omaa ja työyhteisön työtä koskevaan päätöksentekoon.
 • Ollaan tietoisia, että jokaisella on vastuu omasta ja työyhteisön jäsenten työhyvinvoinnista.

4. Viestintä ja vuorovaikutus

 • Ymmärretään, että viestintä on kaksisuuntaista ja vuorovaikutuksellista. 
 • Tiedostetaan, että jokaisella on vastuu tiedon hankkimisessa ja jakamisesta.
 • Käytetään yhteisesti sovittuja viestintäkanavia ja varmistetaan, että ihmiset osaavat käyttää niitä. 
 • Mahdollistetaan ihmisten kohtaaminen kasvokkain, esim. viikko- ja tiimipalavereissa.
 • Määritellään viestinnän vastuut: kuka viestii, miten viestii, kenelle viestii ja milloin?
 • Nimetään joku sisäisestä ja ulkoisesta viestinnässä vastuussa oleva henkilö.
 • Lisätään viestintään myös epävirallisia viestintäkanavia mm. WhatsApp, kävelypalaverit, illanistujaiset.

5. Kuulluksi tuleminen

 • Ymmärretään, että kaikkien ääni on yhtä arvokas. Kuulluksi tuleminen on tärkeää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokemuksen näkökulmasta.
 • Mahdollistetaan työntekijöille työhön liittyviin asioihin vaikuttaminen.
 • Tuetaan hiljaisempia työntekijöitä saamaan äänensä kuuluviin ja osallistumaan yhteiseen keskusteluun.
 • Varmistetaan, että yrityksissä on luotu yhteiset rakenteet ja prosessit vuorovaikutukseen ja kuulluksi tulemiseen.
 • Huomioidaan ja ymmärretään työntekijöiden erilaiset kulttuuritaustat ja niiden tuomat merkitykset viestintään.
 • Ollaan johdossa herkkinä kuulemaan, mitä työntekijät viestivät ja odottavat.

6. Johtaminen

 • Kiinnitetään johtamisessa huomiota vuorovaikutuksen, työhyvinvoinvoinnin ja osaamisen johtamiseen.
 • Ymmärretään, että itseohjautuvuus vaatii johtamista.
 • Huomioidaan henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu ja palautteen anto. 
 • Toimitaan niin, että henkilökunnalle syntyy luottamus johdon toimintaa kohtaan.
 • Huomioidaan johtamisessa työyhteisön moninaisuus, tässä erityisesti maahanmuuttajataustaiset ja eri-ikäiset.
 • Varmistetaan, että työhyvinvointia tukevat tekijät ovat osa yrityksen strategiaa ja näkyvät johtamisessa.
 • Vastataan muuttuviin työn tekemisen tapoihin ja niihin liittyviin johtamistarpeisiin, esim. Etätyö.

7. Osaaminen

 • Tunnistetaan kaikkien työntekijöiden osaaminen ja annetaan työntekijälle mahdollisuus käyttää osaamistaan.
 • Tiedostetaan, että osaamiseen liittyvä epävarmuus saattaa nuorilla työntekijöillä liittyä vähäiseen kokemukseen. 
 • Mahdollistetaan osaamisen jakaminen työyhteisössä ja luodaan siihen toimintatapa.
 • Tuetaan eri keinoin henkilöstön osaamisen ylläpitämistä ja kehittymistä.
 • Varmistetaan, että yrityksessä on asianmukaiset työvälineet ja työntekijät saavat riittävän perehdytyksen uusien laitteiden ja teknologian käyttöön.

8. Palaute

 • Luodaan ratkaisukeskeinen ja rakentava palautekulttuuri: palautteenanto on avointa, yhteistyötä kehittävää ja vastavuoroista.
 • Huomioidaan positiivisen ja henkilökohtaisen palautteen merkitys.
 • Luodaan palautekulttuuri osaksi työkulttuuria: jokainen voi pyytää ja antaa palautetta.
 • Ymmärretään, että positiivinen palaute sitouttaa ja motivoi työntekijää työhön. Antamalla palautetta kehitetään myös tuottavuutta.

Syvenny aiheeseen lisää
Työhyvinvointiboosteri, logo. Linkki etusivulle.
Hyvinvoivat työntekijät kestävän ja
tuottavan työn kulmakiviksi.

TYÖHYVINVOINTIBOOSTERI
© Metropolia Ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittajat: Elina Förster, Carita Kokkala ja Leena Rekola
Sivuston visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:
Tanja Kallio / Muotografia ja Jukka Isokoski
Grafiikka: Tanja Kallio
Valokuvat: Jukka Isokoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 14
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-212-4
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien julkaisussa olevat valokuvat ja grafiikka.

© 2020 Metropolia